Wettelijke vermeldingen en algemene voorwaarden

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de hieronder vermelde disclaimer. Door deze site, erkent u hebben gelezen en te accepteren, zonder voorbehoud, deze voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Teksten, lay-out, tekeningen, foto's, video's, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door het auteursrecht.
Meer in het bijzonder:
Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement of andere exploitatievorm van het deel of delen van deze site, in welke vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of anderszins, mag worden overgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Group Vandecasteele. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan thibaut.martens@vandecasteele.eu. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Wij besteden veel zorg aan het creëren van onze website. Maar we hebben niet de juistheid van de daarin opgenomen informatie worden verstrekt rechtvaardigen. De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie, inclusief de aangeboden diensten door Group Vandecasteele kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Group Vandecasteele aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site en het gebruik ervan. In het geval dat links worden gemaakt met andere sites, Group Vandecasteele kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de beschikbaarheid van deze sites gehouden.

 

Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot deze Voorwaarden of de Website zal worden beoordeeld in overeenstemming met de wetten van België en Internationaal Copyright.